Akustické studie

Používané normové metody

 • ČSN ISO 9613-1 Akustika. Útlum hluku při šíření zvuku ve venkovním prostoru Část 1: Výpočet pohlcování v atmosféře.
 • ČSN ISO 9613-2 Akustika. Útlum hluku při šíření zvuku ve venkovním prostoru Část 2: Obecná metoda výpočtu.
 • ČSN 01 1613 Hluk. Výpočet předpokládaných hladin hluku v průmyslových prostorech.
 • ČSN ISO 31-7 Veličiny a jednotky. Část 7: Akustika.
 • Evropská směrnice č. 49/2002/EC, v níž je implementována metodika výpočtu hluku z dopravy.
 • Novela metodiky výpočtu hluku silniční dopravy 2004

Související

 • Akreditované měření hluku
 • Měření akustického výkonu a přehledová měření pro identifikaci zdrojů hluku

Požadavky, limity

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Malé provozovny, živnostníci

Akustické (hlukové) studie pro účely územního řízení a stavebního povolení. Malou provozovnou je míněna živnost typu restaurace, truhlárna, zámečnická dílna apod. Naší snahou je udržení nízkých nákladů a zpracovávání studií pro živnostníky v minimálním nutném rozsahu a tedy za nejnižší možnou cenu. V současné době musí být součástí studie také měření stávajícího stavu a v závěru studie musí být vyčíslen předpokládaný nárůst hlučnosti a stanovena případná protihluková opatření. Pro výpočtové simulace a sestavování hlukových map je využíván software Hluk Plus nebo LIMA 5, umožňující tvorbu přesných modelů řešené lokality na podkladu katastrální mapy. Měření provádí laboratoř.

Soupis výkonů k danému oboru (ceny viz aktuální ceník)

 • A400   základní akustická studie na malou provozovnu
 • A401   orientační výpočet vzduchové neprůzvučnosti
 • A402   sestavení a výpočet hlukové mapy - lokalita max. 200 x 200 m
 • A403   sestavení a výpočet hlukové mapy - lokalita max. 500 x 500 m
 • A405   další akustické studie a expertízy nebo návrhy odhlučnění
 • A406   výpočtové simulace interiérové akustiky
 • Kompletní ceník

Soulad s normovou metodou

 • ČSN ISO 9613-1 Akustika. Útlum hluku při šíření zvuku ve venkovním prostoru Část 1: Výpočet pohlcování v atmosféře.
 • ČSN ISO 9613-2 Akustika. Útlum hluku při šíření zvuku ve venkovním prostoru Část 2: Obecná metoda výpočtu.
 • ČSN 01 1613 Hluk. Výpočet předpokládaných hladin hluku v průmyslových prostorech.

Průmyslové areály

Akustické (hlukové) studie pro účely EIA, územního řízení nebo stavebního povolení a dále soubor služeb pro identifikaci zdrojů hluku a odhlučnění výroben. V současné době musí být součástí studie také měření stávajícího stavu jak na zdrojích hluku, tak ve chráněném prostoru a v závěru studie musí být vyčíslena předpokládaná změna hlučnosti. Jedná-li se o nově zřizovanou provozovnu, musí být ve studii rovněž rámcově navržena případná protihluková opatření. Pokud je užíváním průmyslového areálu vyvolána podstatná změna dopravy na přilehlých komunikacích, musí být tato rovněž řešena. Aktuálně je pro výpočtové simulace a sestavování hlukových map využíván výkonný software LIMA 5, umožňující tvorbu ucelených modelů celých měst a aglomerací. Měření provádí laboratoř.

Soupis výkonů k danému oboru (ceny viz aktuální ceník)

 • A401   orientační výpočet vzduchové neprůzvučnosti
 • A402   sestavení a výpočet hlukové mapy - lokalita max. 200 x 200 m
 • A403   sestavení a výpočet hlukové mapy - lokalita max. 500 x 500 m
 • A404   sestavení hlukové mapy - lokalita rozsahu jedné obce nebo čtvrti
 • A405   další akustické studie a expertízy nebo návrhy odhlučnění
 • A406   výpočtové simulace interiérové akustiky
 • A407   výpočet izofon pro stav dle zadání (stávající + po odhlučnění apod.)
 • Kompletní ceník

Soulad s akreditovanou metodou

 • ČSN ISO 9613-1 Akustika. Útlum hluku při šíření zvuku ve venkovním prostoru Část 1: Výpočet pohlcování v atmosféře.
 • ČSN ISO 9613-2 Akustika. Útlum hluku při šíření zvuku ve venkovním prostoru Část 2: Obecná metoda výpočtu.
 • ČSN 01 1613 Hluk. Výpočet předpokládaných hladin hluku v průmyslových prostorech.

Doprava (silnice, železnice)

Akustické (hlukové) studie pro účely územního plánování, územního rozhodnutí a stavebního povolení a akreditované měření hluku z dopravy. Návrhy a optimalizace protihlukových barier. Hlukové mapy pro liniové zdroje hluku (silnice, dálnice, železnice). Aktuálně je pro výpočtové simulace a sestavování hlukových map využíván výkonný software LIMA 5, umožňující tvorbu ucelených modelů celých měst a aglomerací. Měření provádí laboratoř.

Soupis výkonů k danému oboru (ceny viz aktuální ceník)

 • A404   sestavení hlukové mapy - lokalita rozsahu jedné obce nebo čtvrti
 • A405   další akustické studie a expertízy nebo návrhy odhlučnění
 • A407   výpočet izofon pro stav dle zadání (stávající + po odhlučnění apod.)
 • Kompletní ceník

Soulad s normovou metodou

 • ČSN ISO 9613-1 Akustika. Útlum hluku při šíření zvuku ve venkovním prostoru Část 1: Výpočet pohlcování v atmosféře.
 • ČSN ISO 9613-2 Akustika. Útlum hluku při šíření zvuku ve venkovním prostoru Část 2: Obecná metoda výpočtu.
 • Evropská směrnice č. 49/2002/EC, v níž je implementována metodika výpočtu hluku z dopravy.
 • Novela metodiky výpočtu hluku silniční dopravy 2004

Hlukové mapy

Samostatně zpracovávané hlukové mapy pro průmyslové areály nebo dopravní stavby s možností průběžné aktualizace. Umožňují udržovat přehled o hlukové zátěži a stanovení podílu jednotlivých zařízení na celkové hlučnosti, lze do nich vkládat naměřené hodnoty a modely udržovat aktuální dle reálné situace. Aktuálně je pro výpočtové simulace a sestavování hlukových map využíván výkonný software LIMA 5, umožňující tvorbu ucelených modelů celých měst a aglomerací.

Soupis výkonů k danému oboru (ceny viz aktuální ceník)

 • A404   sestavení hlukové mapy - lokalita rozsahu jedné obce nebo čtvrti
 • A407   výpočet izofon pro stav dle zadání (stávající + po odhlučnění apod.)
 • Kompletní ceník

Soulad s normovou metodou

 • Dle oboru.

Kontakt na technika

Libor Brož
tel. 602 505 166
libor.broz@revita.cz

Objednávky, dotazy

E-mail bude doručen všem pracovníkům laboratoře.
objednavky@revita.cz.